Kompenzační programy COVID - 2021 a COVID - Nepokryté náklady

24. 11. 2021

Vláda na své večerní schůzi, konané 22. listopadu 2021 schválila 4 kompenzační opatření pro podnikatele v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID-19 a s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb, účinným od 22. listopadu 2021. Epidemie koronaviru v současnosti dále pokračuje, přičemž nelze jednoznačně predikovat její další vývoj a dobu trvání jednotlivých mimořádných opatření.

Dopad zmíněných zákazů a omezení se negativně projeví u řady podnikatelských subjektů, i když se nejedná o plošnou uzávěru podnikatelských aktivit (lockdown), ale pouze o omezení v určitém rozsahu, který ovšem není zanedbatelný.

Aktuální reakce vlády vychází z opatření, která znají podnikatelé z minulých vln epidemie. Jde o programy COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 z dílny ministerstva průmyslu a obchodu, režim B programu Antivirus v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí a kompenzační bonus v gesci ministerstva financí.

Vláda po ostré, ale korektní diskuzi s vyjednávači za HK ČR a s představiteli dalších podnikatelských organizací přistoupila na již v minulosti komorou prosazovaný požadavek, aby kvalifikační vstupenkou pro čerpání prostředků z programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 i pro výplatu kompenzačního bonusu finanční správou byl pokles obratu, resp. tržeb o 30 % (na jaře to byl 50% pokles).

Na peněžní prostředky tak dosáhne širší okruh podnikatelů dotčených vládními restrikcemi. Zatímco u kompenzačního bonusu se podařilo vládu přesvědčit, aby zároveň nesnížila výši bonusu známou z jara, tedy 1000 Kč za každý den bonusového období, stejně tak v případě programu Antivirus, který bude definitivně schválen na další schůzi vlády, a který by tak měl nadále umožňovat, aby zaměstnavatel v případě omezení odbytu či výpadku výrobních vstupů obdržel kompenzaci ve výši 60 % z vyplacených náhrad mzdy včetně pojistných odvodů, u programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 dojde k významné změně.

Tato změna spočívá ve snížení kompenzace. Zejména v souvislosti s možnostmi předluženého státního rozpočtu, dochází ke snížení podpory za zaměstnance a den z jarních 500 Kč na 300 Kč (program COVID 2021) a z náhrady 60 % nepokrytých nákladů na náhradu 40 % nákladů (program COVID – Nepokryté náklady). Výsledek je určitým kompromisem mezi naší snahou ošetřit jarní situaci, kdy na kompenzace MPO nedosáhla řada objektivně omezených podnikatelů, a možnostmi státního rozpočtu.

 

 

 

 


Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z druhé výzvy plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.

Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy. Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní.

O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen. Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za duben, může podat žádost pouze za tuto dobu.

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů Kč. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů Kč.

Více informací naleznete ZDE.


29. března 2021 byla vyhlášena nejnovější kompenzační výzva COVID - 2021, která by měla nahradit dosavadní kompenzační programy mimo Antivirus a kompenzační bonus pro OSVČ. COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. 

 

COVID 2021 je určen pro podnikatele a OSVČ, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Cílem je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty v České republice, spočívajících především v razantním poklesu tržeb. 

Program COVID - 2021 je možné kombinovat s programem Antivirus, který bude i s programem pro OSVČ pokračovat.

Příjem žádostí programu COVID 2021 bude otevřen od 12. dubna 2021 od 9:00 do 31. května 2021 do 16:00.

 

COVID - Nepokryté náklady je určen na uhrazení části nepokrytých fixních nákladů podnikatelům ve ztrátě, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Program je plošně zaměřený na firmy bez ohledu na sektor, vlastníka či počet zaměstnanců a pomůže s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.

Program COVID - Nepokryté náklady lze kombinovat s Antivirem a dalšími sektorovými programy (například COVID - Kultura, COVID - - Ubytování), přičemž výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace.

Příjem žádostí programu COVID - Nepokryté náklady bude otevřen od 19. dubna 2021 od 9:00 do 19. července 2021.

 

Bližší srovnání obou programů naleznete zde.

Nejaktuálnější informace ke koronavirovým opatřením i kompenzacím naleznete na COVID Portál nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu.