Informace k testování a ochraně zaměstnanců

06. 01. 2022

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob (celé znění je součástí přílohy), s účinností ode dne 17. ledna 2022, odsouhlasila vláda na své schůzi dne 5. ledna 2022 v podobě, která:

V praxi pro zaměstnavatele znamená:

1. Zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců s frekvencí 2 x týdně.

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test a není schopen prokázat, že se na něj vztahuje alespoň jedna ze stanovených výjimek (jejich přehled je uveden na konci tohoto sdělení, popř. přímo v příslušném mimořádném opatření MZ ČR), pak je zaměstnavatel povinen zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti pouze na nezbytnou míru. Zároveň se zaměstnavateli nařizuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).

2. Každý zaměstnavatel je v souvislosti se zavedením povinného testování dále povinen:

a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,

b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to formou elektronického hlášení nejpozději následující den po testování (datovou schránkou).

V praxi pro zaměstnance znamená:

1. Na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti,

b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné,

c)  stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, a

d) respektovat organizační opatření zaměstnavatele k omezení setkávání s ostatními osobami na pracovišti.

2. Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test, se nařizuje v případě pozitivního výsledku testu, aby bezodkladně uvědomil svého zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

3. Pro pozitivně testovanou osobu dále platí, že musí pracoviště opustit a poskytnout součinnost

V praxi pro OSVČ (vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR) znamená:

1. Podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

2. OSVČ není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s ní ve stejné domácnosti.

Obdobná pravidla se týkají i všech osob, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby. Testování se nařizuje zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu.

Výjimku z testování má osoba, která:

a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo

c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Výše uvedenou skutečnost však musí taková osoba prokázat:

a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

b) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.

Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči této právnické osobě.

 

Na základě vystoupení ministra zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády se zdá, že by povinné testování trvalo cca 3 týdny.

 

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ – PŘÍSPĚVEK ZA PROVEDENÍ TESTU

V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 17. ledna 2022 je možné podávat žádosti o příspěvek prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz/ s tím, že pojišťovny jsou připraveny uhradit provedené testy v lednu a v únoru ve výši 60 Kč v odpovídajícím počtu schváleném vládou po dohodě se zdravotními pojišťovnami.

Podmínkou pro úhradu bude mj. uvedení testu v přehledu antigenních testů povolených SÚKL nebo ZDE, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst.

Dle informace ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné využít předzásobené testy z loňského jara, pakliže splňují tyto 2 podmínky:

1. Nedošlo k jejich expiraci. 

2. Lze doložit nákup v době, kdy figurovaly ze strany výjimek z strany SÚKL (do 30. června 2021)

 

Od 1. ledna 2022 byl pozastaven režim B programu Antivirus. Vláda rozhodla, že je třeba monitorovat situaci a vyhodnotit přínosy a náklady programu Antivirus B a prozatím jej pozastavit. Žádosti, které se týkají měsíců listopad a prosinec 2021, je možné v souladu s podmínkami programu podávat. Pozastavení se týká až měsíce leden 2022 a nemusí být definitivní, protože se jedná o mzdové náklady poskytované zpětně.


 

Aktuální informace k testování zaměstnanců ve firmách naleznete na:

Hospodářská komora ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo zdravotnictví

 

Také představujeme firmy, jejichž testy lze použít ve spolupráci s pojišťovnami, a které se na nás s nabídkou testů či respirátorů obrátili.

IQS Group s.r.o. - Veronika Motalíková, +420 775 350 443, veronika.motalikova@smartcovid.cz (www.smartcovid.cz)

I.T.A. – Intertact s.r.o. - https://www.ita-intertact.com/

Abbott – Mgr. Alena Bergr, +420 739 003 774, +420 296 328 328, objednavky@abbott.comvíce informací zde

SPUR a.s. – Petr Jumar, +420 770 157 657, +420 577 601 643, petr.jumar@spur.cz (www.spur.cz)

CHIRONAX-DIZ s.r.o. – více informací zde

4BIZ B2B - více informací zde

Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd. - více informací zde