Služby

Našim posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání.

Okresní hospodářská komora Pelhřimov zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. OHK Pelhřimov podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. OHK Pelhřimov byla založena v roce 1996 a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR. OHK Pelhřimov je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 3562.

Přijďte si k nám potvrdit

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

 

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např. obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

 

Bližší informace

 

„Na správné místo“ je název nového projektu, který od 1. února 2017 realizuje Okresní hospodářská komora Pelhřimov.

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob, zvýšit pro ekonomicky neaktivní osoby orientaci v požadavcích trhu práce a také zvýšit motivaci a rozmanité kompetence k uplatnění se na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání mladší 25 let a jedná se tedy o projekt zaměřený na mladé lidi a absolventy různých škol a profesí. Tomu odpovídají i klíčové aktivity projektu, kterých je celkem šest a budou realizovány v průběhu dvou let. Jedná se o motivační aktivity s názvem Firemní dny, workshopy s personalisty, kurzy finanční gramotnosti, rozvoj IT kompetencí, exkurze ve firmách i zřízení kontaktního místa s názvem Job Point pro mladé. Zde se mladým uchazečům o zaměstnání dostane individuálního motivačního poradenství,  či se budou moci zúčastnit skupinových workshopů na různá témata.

Přijďte si k nám potvrdit

Karnet ATA je mezinárodní celní doklad, který slouží jako celní deklarace vyhotovovaná k zajištění totožnosti zboží a obsahuje mezinárodní záruky na krytí dovozních cel a daní. Umožňuje snadný vývoz zboží mimo země EU.

 

Tento doklad lze použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná k výkonu povolání nebo pro prezentační nabídku na různých výstavách a veletrzích.

 

Bližší informace

Šetřete svůj čas

Ověřování listin a podpisů, vydávání ověřených výpisů z rejstříků - Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), provedení autorizované konverze dokumentů bez dlouhého čekání a front!

 

Podklady zašlete na info@hkpe.cz a připravené výpisy si pouze vyzvedněte.

 

Bližší informace

Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasahuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

 

nové materiály k připomínkám

registrace k pripomínkování

OHK Pelhřimov nabízí v rámci dotačního poradenství, zejména kvůli náročnosti procesů vedoucích k získání dotace, tyto služby:

  • konzultujeme a posuzujeme projektové záměry
  • vyhledáváme vhodné dotační programy pro daný záměr

Vyhledejte snadno dotaci

Otevíráme dveře českým podnikatelům do zahraničí

Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na prestižních tuzemských i zahraničních podnikatelských akcích.

Více informací

 

Mapa globálních příležitostí

 

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií. 

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa globálních oborových příležitostí 2016 / 2017