Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a 1. 1. 2019

20. 11. 2018

Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.

Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? Které jsou specifické „státní kategorie“? Zaměstnávání studentů po změně zákona. Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. Zpětné přiznání důchodu. Státní kategorie bez kódu. Přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …)  Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte -  opravné kódy. Které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?

Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.

Spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? Důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění. Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu.

Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019. Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? Jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce? Vliv nemoci na placení pojistného. Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? Povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby……. a spousta dalších informací a zajímavostí.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Individuální konzultace po skončení semináře.

Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období. 

 

Lektor:  Ing. Antonín Daněk – specialista ve zdravotním pojištění a intenzivně se věnuje publicistické činnosti 

Termín a místo: Úterý 20. 11. 2018, 9:00 – 13:00
Místo konání: Sídlo Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176, 393 01 Pelhřimov (naproti Velosport)

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1500,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály

 

 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 20112018.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo vám bude zaslán emailem.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 16.11.2018

Registrovat se

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a 1. 1. 2019

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.